VacanciesOnline दरखास्त आवेदन फाराम भर्न र दरखास्त फाराम दस्तुर बुझाउने सम्बन्धी सूचना

यस वित्तीय संस्थाद्वारा मिति २०७६/०९/१० गतेको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०४/२०७६/०७७ देखिविज्ञापन नं. १३/२०७६/०७७ सम्म 
विभिन्न पदका लागि आह्वान गरिएको सूचना बमोजिम अनलाइन आवेदन दिने उम्मेदवारले देहाय अनुसार आवेदन भर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
मिति २०७६/०९/१० गतेदेखि २०७६/१०/१० भित्रपरीक्षा दस्तुर सहित दरखास्त फाराम बुझाउन र सो अवधिभित्र दरखास्त फाराम र दस्तुर बुझाउन नसक्नेहरुले 
मिति २०७६।१०।१७ सम्म दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिन सक्नेछन् ।

दरखास्त फाराम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु :

१. सर्बप्रथम Registration गर्नुहोस् | त्यसको लागि आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् अथवा screen को top-right 
  corner मा Registration मा click गर्नुहोस् |
  क) Password कम्तिमा ६ characters को हुनु पर्नेछ, जस मध्ये एउटा Capital letter र एउटा Number हुनु पर्नेछ |
  ख) Captcha राख्दा देखिए अनुरुप Capital र Small letter मा लेखी continue मा click गर्ने |

२. यस पछि Login ID प्राप्त हुनेछ | एक भन्दा बढी विज्ञापनमा Apply गर्दा र प्रवेशपत्र लिँदा समेत यहि Login ID प्रयोग गर्नु पर्ने भएकोले सो 
  Login ID र Password सुरक्षित राख्नु पर्नेछ |

३. पुनः आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् |

४. यसपछि General तथा Document दुबै tab को fields मा भर्नु पर्ने विवरणहरु भरी Submit गर्नुहोस् | दरखास्तवालाको नाम र पारिवारिक विवरण 
  देवनागरी (Bishall font) मा लेख्नु पर्ने छ । अन्य विवरण ENGLISH मा भर्नु पर्ने छ । फाराममा तोकिएका सम्पूर्ण विवरणहरु भरी सो साथ 
  उम्मेदवारको हालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो, दस्तखतको नमूना, नागरिकताको प्रमाणपत्र, दरखास्त दिने पदको लागि एस.एल.सी.वा सो 
  सरह र सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता 
  भएमा सोको साथमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र, कामको अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्र र बहालवाला कर्मचारी भएमा 
  दरखास्तसाथ विभागीय स्वीकृति समेत अनिवार्य रुपमा Scan u/L Upload गर्नु पर्नेछ ।

५. उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् बुझाउनु पर्ने परीक्षा दस्तुर र उल्लेख भएको Application Confirmation Slip प्राप्त हुनेछ | सो Application 
  Confirmation Slip लाई आफ्नो portal मा login गरे पश्चात् Applied Vacancies tab मा गएर पनि download या print गर्न सकिनेछ |

६. Online दरखास्त फारम Submit गरे पश्चात प्राप्त हुने Application Number अनुरुप बुझाउनु पर्ने परिक्षा दस्तुर eSewa वा Fone Pay मार्फत बुझाउनु 
  पर्नेछ । तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको Online दरखास्त फारम रीतपूर्वक भएको मानिने छैन । 

७. eSewa वा Fone Pay मार्फत भुक्तानी गर्दा आफ्नो User Id र Password प्रयोग गरी पुन: Login अथवा View all vacancies मा Click गर्दा 
  देखिने Payment Option हरु मध्ये आफुले प्रयोग गर्न चाहेको Option मा Click गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

८. परीक्षा दस्तुर तथा attach गरेको documents यस वित्तीय संस्थाबाट verification गरिने भएकोले केहि समय लाग्नेछ ।

९. परीक्षा हुने मिति, समय र परीक्षाकेन्द्र सम्बन्धी सूचना पछि प्रकाशन गरिनेछ ।

१०. एक पटक submit भएको दरखास्त फाराम फेरी edit गर्न सकिने छैन | तोकिए बमोजिम परीक्षा दस्तुर जम्मा नगरेमा, झूठा विवरण पेस गरी 
  online दरखास्त फाराम भरेमा वा विवरण अनुसार प्रमाणपत्र अपुग भएमा सो दरखास्त फाराम स्वतः रद्द हुनेछ |

११. दरखास्त Reject वा Accept भएको जानकारी SMS मार्फत् गराइनेछ । कारणबस Reject भएका दर्खास्तहरु दर्खास्त दिने अन्तिम दिन सम्ममा सोही 
  login बाट आफैले सच्याउन सकिने छ ।
         
१२. अनलाइन दरखास्त आवेदन गर्दा कुनै द्विविधा भएमा यस वित्तीय संस्थाको फोन नं. ४१११९२३/९२८ मा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिनेछ ।       
Online Application सम्बन्धमा

१. मिति २०७४।११।०९ सम्ममा दरखास्त फाराम भरि मिति २०७४।११।०९ गते सम्ममा application slip अनुसार परिक्षा दस्तुर बैंकमा बुझार्इ सकेकेा 
  हुनु पर्नेछ ।

२. Payment verification र form verification "successful" भए नभएकेा एकिन गर्न login गरि applied vacancies मा click गरि हेर्न 
  सकिने छ ।

३. परिक्षा दस्तुर बुझाएका दरखास्त फारामकेा मिति २०७४।०७।२४ गते सम्म payment successful नभएमा पैसा जम्मा गरेकेा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क 
  गर्नु हुनेछ (आफ्नो login-id र password ले login गरी हेर्दा) ।

४. Payment verification "successful" भएका दरखास्तहरू मात्र form verification हुनेछ ।

५. form verification गर्ने कार्य का लागि केहि समय लाग्नेछ ।

६. सम्लग्न गर्नुपर्ने Information/documents अपुग तथा अस्पष्ट भएमा मात्र form verification मा reject देखिने हुनाले यसरी form verification
  reject देखिएमा note मा लेखिए बमेाजिमका document upload गर्नुपर्नेछ । reject भएमा एक पटक मात्र सच्याउन मैाका दिइनेछ ।

७. login गरी हेर्दा "Rejected" देखिएमा "Application Id" मा Click गरे पछि फाराम भरेकै तरिकाले गलत तथा छुट विवरण/प्रमाणपत्र 
  सच्याउन/थप्न सकिने छ ।

८. परिक्षाकेा सुचना गेारखापत्रमा प्रकाशित भएकेा केहि समय पछि admid card सम्बन्धित login बाट 
  download गर्न सकिने छ ।

९. परिक्षामा सम्मिलित हुंदा admit card र आफ्नो नागरिकताकेा सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिर्इ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।